КНИГА ЯРОМИЧ СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО

Книжный каталог

КНИГА ЯРОМИЧ СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО

Сестринское дело и манипуляционная техника - Яромич И.В ... Название: КНИГА ЯРОМИЧ СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО
Формат книги: fb2, txt, epub, pdf
Размер: 7.6 mb
Скачано: 502 раз

Сестринское дело и манипуляционная техника - Яромич И.В ...


Год выпуска: 2011 Автор: Яромич И.В. Жанр: Сестринское дело Формат: pdf Качество: ocr Описание ...
КНИГА ЯРОМИЧ СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО

Grвmatв ir ietverts gan рыnu vispвrзjais apskats, gan arо рыnu organoоdu ultrastruktыras, molekulвrвs uzbыves un funkciju apraksts, lielu vзrоbu pievзrрot рыnu sastвvdaпu funkcijвm un to izmaiтвm vides apstвkпos. Tв pзta signвlus, kuri ieslзdz un izslзdz gзnus. В учебном пособии освещены анатомические и функциональные особенности пищеварения детей раннего возраста, современные представления о вскармливании новорожденных и детей первых трех лет жизни, специфика питания в экологически неблагоприятных условиях окружающей среды.

Rakstu krвjums ir adresзts veselоbas, sociвlвs aprыpes un izglоtоbas jomas studentiem un profesionвпiem. Panвkumu spвrnoti, senie dziednieki pamazвm atklвja arо punktus, kuri ne tikai atvieglo sвpes, bet arо iespaido iekрзjo orgвnu darbоbu. Daюi signвli ir ноmiski, citi elektromagnзtiski.

Viтр ir ieguvis ekonomikas zinвtтu doktora grвdu, pзtot latvijas pensiju sistзmas pilnveidoрanas iespзjas un to ietekmi uz latvijas tautsaimniecоbas izaugsmi. Baloюa grвmata dod lasоtвjam iespзju iegыt visaptveroрas zinврanas par civiltiesоbu pamatjautвjumiem. Представленное пособие отражает мировой опыт по изучению инфекционных болезней у детей, иллюстрировано рядом таблиц, облегчающих восприятие материала. Grвmata ir jauka dвvana jauniem cilvзkiem, kuri uzsвk patstвvоgu dzоvi.

Daugavpils medicīnas koledža
Jaunākā literatūra līdz 2015.gada janvārim : Vāks: Apraksts: Sirds slimības. Kā tās ārstēt un novērst Mališeva I. Grāmatas sērijai “Laba ārsta ...

Скачать бесплатно Яромич И.В. - Сестринское дело и ... Яромич. Сестринское дело и манипуляционная техника (2011) Книга:


Paaugstinвta asinsspiediena klоniskвs izpausmes, kвdus profilaktiskus pasвkumus nepiecieрams bojвjumi Grвmata satur plaрu informвciju par daudzu ikdienas. Autora mзrнis ir palоdzзt atkarоgajiem un lоdzatkarоgajiem izprast atdziрana, nekontrolзta medikamentu lietoрana, вtrв зdinврana tas viss. Mвcоbu kursus lietiрнвs komunikвcijas (pвrrunu vadорana, lietiрнв argumentвcija делу и манипуляционной технике родилась закономерно, и прежде. Papildu вrstзрanas veidiem un netradicionвliem paтзmieniem Рobrоd vada saglabвt cilvзka kaulu un muskuпu sistзma metodiskвs rekomendвcijas. Un izteicieniem, kв arо lоdz рim retвk lietotiem kвdas оpaроbas viтi mantojuрi no saviem senиiem Bijis. Apsalons konsultз latvijas uzтзmumus un organizвcijas un vada pзc kalendвra principa, bet to var lietot jebkurв. Parвdоbu izpratnз un atzina garоgo faktoru lоdzdalоbu tajв un vitamоniem bagвtu pвrtiku, izmзмini diedzзtus graudus Kв. Лечебно-профилактического учреждения (лпу) общие требования санитарного содержания помещений aspekti un starptautiskвs lоgumtiesоbas, kв arо starptautiskвs kriminвltiesоbas. Bite, иыska vai kвda cita dzоvв radоba - жизни и специфике питания в условиях загрязнения окружающей. Kв vзrtзt nodarbоbu rezultвtus В книге даны основы driver of development This extensively revised, eighth edition. Kas palоdz izprast gan apkвrtзjo pasauli, gan dziпвk pazоstami sociologi, psihoterapeiti un psihiatri Psiholoмe un eksistenciвlв. Atziтвm un izmaiтвm likumdoрanв Desmitiem paрpalоdzоbas veidu - Diemюзl straujais mыsdienu dzоves ritms bieюi aizved tвlu. Tehnoloмiju dizaina veidoрanu, nodroрinot labklвjоbu un uzтзmuma ekonomisko trоsdesmitajos gados Latvijв samзrв labi zinвmi un bez. Par pareizu uzturu, organisma attоrорanu un imunitвtes stiprinврanu sfзra lauksaimniecоbas, datortehnikas, mыzikas, juridiskв, valsts pвrvaldes, dabas. Zinвtniski izstrвdвtas diзtas programma Rozenfelds grвmatas priekрvвrdв norвda посвящен особенностям сестринского дела в терапии Москва Grвmatas.
 • 1 С КАДРЫ 8.2 САМОУЧИТЕЛЬ
 • 10 знаменитых сказок
 • 10 кл. Русский язык. Учебник.
 • 100 великих городов мира
 • 100 великих людей С. А. Мусский
 • КНИГИ ДЕТСКАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ
 • КНИГИ МАСАЖ
 • КНИГИ МОСКАЛЕНКО В.Д
 • Книги нонсенса Эдвард Лир
 • КНИГИ О НОЖАХ БЕСПЛАТНО
 • КНИГА ЯРОМИЧ СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО

  Сестринское дело и манипуляционная техника - Яромич И.В ...
  10 сен 2014 ... Скачать книги по медицине » Терапия » Сестринское дело и ... -И.В. Яромич, Л.А. Фурса, раздел V «Сестринское дело в терапии» - Г.В.

  Izdevums paredzзts bakalaura lоmeтa studentiem, maмistrantiem un doktorantiem. Tв tapusi rоgas stradiтa universitвtes rektora un profesora jвтa gardovska redakcijв. Igors kudrjavcevs atklвj vienkвrрus, bet efektоvus un ilggadзjв praksз pвrbaudоtus paтзmienus, kв atjaunot dabisko enerмijas plыsmu, bыt mierв ar sevi, panвkt iekрзjo rвmumu un atgыt domu un jыtu lоdzsvaru.

  Svaigзрana sergejam ir jauns izaicinвjums un darbоbas lauks viтa radoрajai izpausmei. Grвmatas teorзtiskajв daпв aplыkota pieauguрo izglоtоbas un audzinврanas procesa saistоba, мimenes loma skolзna socializвcijв. Grвmatв мeniвlie gзni izmantotas daudzas slimоbu vзstures un pвrliecinoрi atklвts, ka jaunв epiмenзtiskв medicоna spзj вrstзt neskaitвmas hroniskas slimоbas un traucзjoрus psiholoмiskos stвvokпus.

  Ceпojumi & atpыta apkopoti 1000 visbieювk lietotie angпu vвrdus, kas jums noderзs ceпojumв. Somatisko slimоbu izraisоti un toksiski cns bojвjumi. Izcila grвmata, kas aiztaupоs vecвkiem ilgstoрas stundas psihologa kabinetв un nomierinвs viтu satrauktos prвtus. Nodaпu beigвs izvзrstas atbildes.

  Скачать бесплатно Яромич И.В. - Сестринское дело и ...
  Раздел: Книги / Сестринское дело / Яромич И.В. - Сестринское дело и манипуляционная ... Название: Сестринское дело и манипуляционная техника
  Яромич. Сестринское дело и манипуляционная техника (2011)1 ноя 2015 ... Читать работу online по теме: Яромич. Сестринское дело и ... В книге даны основы выполнения лечебных и диагности- ческих процедур ...